Бодит ба Төсөөлсөн Монгол Улс: Гадны улсуудын юу ч бидэнд таарахгүй