Үндсэн хуулийг монгол хүндээ тааруулж, эхнээс нь хийх ёстой